Czym różni się rachunkowość od księgowości?

Terminy księgowość i rachunkowość są powszechnie używane zamiennie. Choć pojęcia te są ze sobą blisko związane, to nie są synonimami. Przeprowadźmy analizę różnic między rachunkowością a księgowością. Zapraszamy do lektury.


Cechy rachunkowości

Rachunkowość jest systemem ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych firmy. Nie tylko zbieramy, przetwarzamy i prezentujemy dane, ale także je analizujemy i oceniamy. Dzięki rachunkowości uzyskujemy informacje na temat kondycji firmy w danym okresie – uzyskanych przychodów, kosztów pośrednich i bezpośrednich czy opłacalności przeprowadzonych zdarzeń gospodarczych. Ta wiedza jest kluczowa dla podejmowania istotnych dla rozwoju firmy decyzji.

Rachunkowość ma kilka charakterystycznych cech:

  • Wszystkie operacje i procesy gospodarcze są wyrażane w mierniku pieniężnym.
  • Zapisy księgowe sporządzane są na podstawie dokumentów źródłowych, potwierdzających faktyczne wystąpienie operacji gospodarczych.
  • Istnieje ciągłość ewidencji księgowej.
  • Systematycznie przeprowadzane są inwentaryzacje, co wzmacnia kontrolę wewnętrzną.
  • Rachunkowość składa się z trzech części: części księgowej, kalkulacyjnej i sprawozdawczej.

Czym się wyróżnia księgowość?

Księgowość to rejestracyjna część rachunkowości i skupia się na dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych mających wpływ na majątek jednostki gospodarczej. Do zadań księgowości należy również ewidencjonowanie kosztów działalności gospodarczej, kalkulacja tych kosztów oraz przygotowanie sprawozdań finansowych.

Księgowość obejmuje następujące czynności:

  • Prowadzenie i kontrola ksiąg rachunkowych.
  • Sporządzanie zestawień obrotów i sald.
  • Przeprowadzenie wyceny aktywów i pasywów.
  • Przechowywanie dowodów księgowych.
  • Składanie deklaracji ZUS czy podatkowych.